Hướng dẫn đoàn thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã

Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/TWĐTN-PTTN, ngày 23/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã; căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012; căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế  hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã; để giúp thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình hợp tác xã.

Xem chi tiết tại: https://docs.google.com/document/d/1JocVxCzyQT1z8-DtVW7xuBWIgqdj8Iig

Không có bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủCác danh mụcTài khoản
Tìm kiếm